کوکی می‌خواهید؟

ما برای ارائه محتوای شخصی و تبلیغات و نیز برای ارتباط با سرویس‌های اجتماعی و جهت آنالیز ترافیک سایت خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. شما در صورت ادامه، این موضوع را قبول می‌نمایید. بیشتر بدانید

Priority Support Plans

With years of experience, team of dedicated specialists, global reach and proficiency in multiple languages, our support has what it takes to ensure you can depend on IceWarp and run your business worry-free.

Bronze

8/5
CET or EST

Price on request

Silver

24/7
365 days a year

Price on request

Gold

24/7
365 days a year

Price on request

Platinum

24/7
365 days a year

Price on request

5 hours

4 hours

2 hours

1 hours

Term

3 or 12 months

12 months

12 months

12 months

Once a year

Twice a year

1 hour / once a year

1 hour / twice a year

2 hour / once a year

2 hour / twice a year

Once a year

Twice a year

Bronze
Bronze
Silver
Gold
Platinum

8/5
CET or EST

Response time

5 hours

Term

3 or 12 months

24/7
365 days a year

Response time

4 hours

Term

12 months

24/7
365 days a year

Response time

2 hours

Term

12 months

Server Health Check

Once a year

Consulting

1 hour / once a year

Training

2 hour / once a year

SSL Certificate Installation or Renewal

12 months

24/7
365 days a year

Response time

1 hour

Term

12 months

Server Health Check

Twice a year

Consulting

1 hour / twice a year

Training

2 hour / twice a year

SSL Certificate Installation or Renewal

Once a year

Server Upgrade

Twice a year